ZÁRUKA
Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ sa neudáva inak. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie tovaru bežným používaním alebo na  poškodený tovar neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí telefonickí alebo prostredníctvom e-mailu. Môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné. Pre urýchlené vybavenie odstúpenia od kúpnej zmluvy si stiahnite a vyplňte vzor ,,odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku“. Pošlite nám ho spolu s produktom a faktúrou o nákupe, ktoré nám značne uľahčia a urýchlia prácu.


Korešpondenčná adresa:
KNK Plus, výrobné družstvo
Majerská cesta 73
974 01 Banská Bystrica


Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, resp. e-mailom na adresu trade@knkplus.sk


Účinky odstúpenia od zmluvy:
V prípade odstúpenia od zmluvy Vám sumu za nakúpený tovar vrátime do 14 pracovných dní, odo dňa kedy budeme informovaný vaším rozhodnutím o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.


TOVAR ZABAĽTE TAK, ABY BOL DOSTATOČNE CHRÁNENÝ PRED POŠKODENÍM PRI PREPRAVE. NÁKLADY NA PREPRAVU HRADÍ ZÁKAZNÍK.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - vzor pdf     

Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, môžete k zásielke pripojiť aj vlastnoručne napísaný formulár, kde uvediete:
- číslo objednávky
- kontaktné údaje a telefónne číslo
- vaše číslo účtu


Upozorňujeme, balíky na dobierku nepreberáme. Peniaze sa vyplácajú na bankový účet zákazníka. Peniaze budú vrátené do 14 pracovných dní odo dňa doručenia.

Ak máte akýkoľvek problém po obdŕžaní zásielky, kontaktujte nás telefonicky na čísle 048/41 42 583 alebo prostredníctvom e-mailu trade@knkplus.skREKLAMAČNÝ PORIADOK 

1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.
2. Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude vadný výrobok /alebo jeho časť či súčasť/ bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike

3. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu /záručnú opravu/ do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis závady
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • kópiu dokladu o nadobudnutí /faktúru/-stačí kópia
  • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, e-mail)

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Späť bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

Reklamácie zasielajte na:

 

KNK PLUS v.d. TRADE
Majerská cesta 73

974 01 Banská Bystrica

 V prípade otázok nás kontaktujte na marketing@knkplus.sk, alebo na tel.č.: 048/414 25 83,  +421 905 894 492

 

Orgán dohľadu:  I-SOI pre BB kraj,

 

 

 Dolná 46, Banská Bystrica


ÚvodÚvod