Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

V zmysle § 63 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) preukazuje zamestnávateľ plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „povinný podiel“) na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel je povinný platiť odvod za neplnenie povinného podielu. Výška odvodu za neplnenie povinného podielu za kalendárny rok 2018 je vo výške 1 125 ,- Eur za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu.

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa je podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti 0, 8-násobok celkovej ceny práce. Výška sumy v prípade plnenia povinného podielu predstavuje na rok 2018 sumu 1000 ,-Eur. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie.

Pozn.: Celková cena práce na rok 2018 predstavuje sumu 1 250,60 ,- Eur.

Na základe hore uvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle citovaného zákona, a to výberom tovaru z našej ponuky.

 

Náhradné plnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive "Potvrdenie pre zamestnávateľa"  (Príloha č.1 k potvrdeniuPríloha č.2 k potvrdeniu).

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

1.       fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)

2.       fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)

3.       ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky - rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy

4.       doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti - fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Dokumenty na stiahnutie:

Potvrdenie_pre_zamestnavatela_o_zadani_a_realizacii_zakazky.rtf

Priloha1.rtf

Priloha2.rtf

Vykaz_za_rok_2017.doc

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše prehliadanie tejto webovej stránky.  Viac ...

Rozumiem
Menu
Zatvoriť
Košík
Zatvoriť
Späť
Účet
Zatvoriť

KATEGÓRIE