1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Prevádzkovateľ e-shopu je:

KNK PLUS, v.d.

Majerská cesta 73, 97401 Banská Bystrica

IČO: 17 151 994, DIČ: 2023800482, IČ DPH: SK2023800482

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, vložka: 455/S

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/412 49 69

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovar si môže spotrebiteľ objednať vyplnením objednávky na našom internetovom obchode www.knkplus.sk

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom nášho e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky a následne po nachystaní objednaného tovaru obdrží informáciu, že je tovar pripravený na odoslanie kuriérom alebo osobné vyzdvihnutie. Kupujúceho môžeme kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Odoslaním objednávky zákazníkom vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny za jednotlivé produkty sú uvedené na našej e-shopovej stránke. Maloobchodná cena je stanovená ako brutto cena s DPH. Veľkoobchodná cena je pridelená zákazníkovi po jeho registrácii. Registrovať sa môžu právnické osoby  po uvedení IČO v registrácii.

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

- pred prevzatím tovaru -> bankovým prevodom alebo cez službu GoPay
- pri prevzatí tovaru na predajni-> hotovosťou alebo kartou.
- pri prevzatí tovaru od kuriéra na dobierku* -> hotovosťou alebo kartou

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 4 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 *pri platbe na dobierku, bude k celkovej cene objednávky pripočítaný poplatok € 1,56 s DPH

4. DOPRAVA A DODACIE PODMIENKY

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár  objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

Kupujúci si môže zvoliť tieto spôsoby dopravy:

- vlastnou dopravou s odberom na predajných miestach KNK PLUS, v.d.

- kuriérom (zasielateľskou službou) – cena dopravy *v rámci Slovenska je stanovená 7,20 Eur s DPH 

V prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar od dopravcu, má predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim, vzniká nárok na úhradu dopravného v plnej výške. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny pred dodaním tovaru, je predávajúci oprávnený započítať si svoju pohľadávku z titulu nároku na dopravné so zaplatenou cenou tovaru.

*cena za dopravu v rámci Slovenska pri celkovej objednávke nad € 180,00 s DPH je € 0,00 


5. VRÁTENIE TOVARU (IBA V PRÍPADE, AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ)

 

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese trade@knkplus.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosíme zákazníkov, aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V prípade tovaru zakúpeného ako balenie musí byť tento vrátený ako balenie v neporušenom obale. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma  a vracia späť.

FORMULÁR

6. REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho počas záručnej doby 24 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, resp. sídle spoločnosti.

Pri uplatnení spotrebiteľskej reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť:
• doklad o kúpe – pokladničný doklad,
• záručný list, ak bol vydaný,
• meno a adresu spotrebiteľa, telefonický a mailový kontakt,
• presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
• reklamovaný tovar kompletný a čistý, s príslušenstvom ak bolo súčasťou tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

 

7. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Ak sa kupujúci domnieva, že sme porušili jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili jeho reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám môže zaslať na našu emailovú adresu: trade@knkplus.sk

Ak odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebude kupujúci spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu je možné využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše prehliadanie tejto webovej stránky.  Viac ...

Rozumiem
Menu
Zatvoriť
Košík
Zatvoriť
Späť
Účet
Zatvoriť

KATEGÓRIE